06-52862479 info@katriendejong.nl

Algemene Voorwaarden

Je leest de Algemene Voorwaarden van Katrien de Jong, in deze voorwaarden ook genoemd de coach / reisorganisator. Reiziger/deelnemer/klant is degene die de reis/tocht/coaching boekt en deelneemt. 

Adres: Oberonlaan 4, 7981 LK, Diever. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 56743920 onder handelsnaam Katrien de Jong / Outdoor Life Coach. 

Lees de voorwaarden goed door want bij de inschrijving voor een coachingstraject, wandeltocht of bezinningsreis geef je aan hiermee akkoord te gaan. 

Into the Wild – Wandeltochten

 • Als de deelnemer een reservering maakt voor een wandeltocht en deze bevestigt door middel van het invullen van het intakeformulier en het voldoen van de betaling, dan betekent dit tevens dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
 • De reservering is pas bevestigd op het moment van ontvangst van de betaling. 
 • Voorafgaand aan de aanmelding van de tocht vindt altijd een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. De deelnemer verplicht zich (evt. middels het intakeformulier) relevante informatie aan Katrien de Jong te verstrekken. 
 • Katrien de Jong zal geheimhouding betrachten m.b.t. door de deelnemer verstrekte gegevens. 
 • Katrien de Jong begeleidt geen deelnemers die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest-beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of
  specialist zijn voorgeschreven). 
 • Na afloop van de tochten wordt de klant in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Katrien de Jong adviseert de klant over manieren om de locatie op verantwoorde wijze te verlaten. 
 • Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de deelnemer onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 
 • De deelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. 
 • Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Katrien de Jong en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan
  de activiteiten tijdens de gesprekken, dagen of reizen georganiseerd worden voortvloeien. 
 • Kosten van reparatie of vervanging bij schade aan de uitrusting die gehuurd wordt zijn voor de klant. 

Wandeltochten
Katrien de Jong verzorgt wandeltochten/reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze wandeltochten/reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen.

Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

Alle kosten die hierdoor tijdens de wandeltocht / reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de wandeltocht / reis contact op te nemen met de organisatie. 

Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer fysiek niet in staat is mee te doen met de wandeltochten dan zal Katrien de Jong zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Echter, alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Informatieplicht
Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. Bij het boeken van een tocht ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis. 

Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong hem of haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de tocht veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma. 

Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 

De deelnemer die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 

Betaling en bevestiging van de reservering
Wanneer de deelnemer activiteiten boekt in Nederland, dient het volledige bedrag voldaan te worden na aanmelding via de e-mail. De deelnemer krijgt hiervoor een factuur. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. 

De deelnemer wordt daar namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft vervolgens alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. De reservering is pas bevestigd op het moment dat de betaling is ontvangen. 

Annuleren van de reis door de deelnemer
Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

Annuleringsvoorwaarden 

 • Als de deelnemer annuleert acht weken voor vertrek dan wordt eerst gekeken of zij op een ander moment kan deelnemen. Zo niet dan wordt het bedrag geretourneerd met aftrek van €150,00 administratie kosten. 
 • Bij annulering binnen acht weken voor vertrek vindt er geen restitutie plaats. Wil de deelnemer dit ondervangen dan is het raadzaam zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.  

Start van de reis en activiteiten onderweg
Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de tocht, activiteit tijdens de reis of activiteit in Nederland is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het bedrag plaats. Dit geldt ook wanneer de deelnemer laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen, treinen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de deelnemer. 

Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen 

 • Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de tocht onderweg te annuleren of te wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. 
 • Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tocht te wijzigen om de veiligheid en comfort van klanten te kunnen waarborgen. 
 • Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld restitueren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar zij of derde partijen geen invloed op hebben. 

Opzegging door Katrien de Jong wegens te geringe deelname
De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal zoals vermeld op de website. Indien dit minimumaantal niet is gehaald is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk twee weken voor vertrek te vermelden. Het gehele bedrag wordt in dit geval gerestitueerd naar de reiziger. 

Hulp en bijstand
Katrien de Jong is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de tocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen is Katrien de Jong tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer.

Indien de tocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Katrien de Jong zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. 

Verzekeringen
Alle deelnemers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. Katrien de Jong kan geen geld restitueren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen.
Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van verlies of diefstal van spullen, vertragingen van transport of onverwachte omstandigheden zoals het overlijden van familie of plotseling ontstane fysieke klachten.

Problemen en klachten
Mocht er een probleem ontstaan tijdens een van de tochten van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient klant Katrien de Jong zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend. 

Extra kosten
Alle kosten voor maaltijden en drankjes zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de reisbeschrijving. Persoonlijke (alcoholische) drankjes zijn nooit inbegrepen in de prijs. 

Dieetwensen
Speciale dieetwensen moeten tenminste 30 dagen voor aankomst worden aangegeven bij Katrien de Jong. Katrien de Jong zal alles doen, wat binnen de mogelijkheden ligt, om hieraan te voldoen, maar kan hier geen garantie voor geven.

Individuele Coaching

 • Katrien de Jong verplicht zich informatie betreffende de coaching te verstrekken aan de klant in alle fasen van de coaching.
 • Voorafgaand aan de coaching vindt altijd een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats (m.u.v. een eenmalige wandeling). De deelnemer verplicht zich (evt. middels het intakeformulier) relevante informatie aan de coach te verstrekken.
 • Katrien de Jong zal geheimhouding betrachten m.b.t. door de klant verstrekte gegevens.
 • Katrien de Jong coacht en begeleidt geen deelnemers die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven).
 • Na afloop van iedere sessie wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Katrien de Jong adviseert de deelnemer over manieren om de locatie op verantwoorde wijze te verlaten.
 • Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de deelnemer onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
 • De deelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • Katrien de Jong behoudt zich het recht voor om de deelnemer te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.
 • Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Katrien de Jong en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten tijdens de gesprekken voortkomt. 
 • Het versturen van het ingevulde intakeformulier is de bevestiging van deelname van de deelnemer. Hiermee gaat de deelnemer akkoord over de overeengekomen prijs van het traject en de betalingswijze. 
 • Tussentijdse ondersteuning tijdens het coaching traject kan via telefoon of e-mail. Deze ondersteuning is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 17:00. En vrijdag tussen 09:00 en 13:00.
 • Facturering van het traject vindt vooraf plaats of indien afgesproken in termijnen. 
 • Het staat de deelnemer vrij om tussentijds te annuleren. Dit betekent echter geen restitutie van het gefactureerde bedrag en de deelnemer is onverminderd gehouden aan het voldoen van eventuele verschuldigde betalingstermijnen.
 • Verplaatsing van geplande gesprekken kan alleen wanneer dit minimaal een week van tevoren is aangegeven. In noodsituaties wordt door Katrien de Jong beoordeeld of dit mogelijk is. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van het te betalen bedrag. 
 • Mocht de deelnemer te laat komen op de afspraak, dan wordt deze tijd niet ingehaald noch wordt het te betalen bedrag verminderd. 
 • Katrien de Jong kan, wanneer nodig, vanwege extreme weersomstandigheden besluiten een afspraak online te doen of op een andere locatie. De keuze om wel of niet te gaan vanwege weersomstandigheden ligt altijd bij Katrien de Jong.

Into the Wild – Jaartraject

 • Als de deelnemer een reservering maakt voor het jaartraject en deze bevestigt door middel van het invullen van het intakeformulier en het voldoen van de aanbetaling, dan betekent dit tevens dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
 • De reservering is bevestigd op het moment van ontvangst van de eerste betaling. 
 • Voorafgaand aan de aanmelding van het jaartraject vindt altijd een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. De deelnemer verplicht zich (evt. middels het intakeformulier) relevante informatie aan Katrien de Jong te verstrekken. 
 • Katrien de Jong zal geheimhouding betrachten m.b.t. door deelnemer verstrekte gegevens. 
 • Katrien de Jong begeleidt geen deelnemer die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest-beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven). 
 • Na afloop van de tochten wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Katrien de Jong adviseert de deelnemer over manieren om de locatie op verantwoorde wijze te verlaten. 
 • Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de deelnemer onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 
 • De deelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. 
 • Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Katrien de Jong en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan
  de activiteiten tijdens de gesprekken, dagen of reizen georganiseerd worden voortvloeien. 

Jaartrajecten
Katrien de Jong verzorgt jaar trajecten die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze jaartrajecten zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen.

Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

Alle kosten die hierdoor tijdens het jaartraject veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan het jaartraject contact op te nemen met de organisatie. 

Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer fysiek niet in staat is mee te doen met de wandeltochten dan zal Katrien de Jong zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Echter, alle kosten die hierdoor tijdens de tocht veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Informatieplicht
Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. 

Bij het boeken van een jaartraject ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan het jaartraject. 

Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong hem of haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de tocht veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het programma. 

Tevens vermeldt de klant bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 

De klant die tijdens het jaartraject zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van traject daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Katrien de Jong (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 

Betaling en bevestiging van de reservering
Wanneer de deelnemer activiteiten boekt in Nederland, dient het volledige bedrag van de factuur voldaan te worden na aanmelding via de e-mail of als afgesproken in termijnen. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. 

De deelnemer  wordt daar door de coach schriftelijk op gewezen en heeft vervolgens alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. De reservering is pas bevestigd op het moment de betaling of de eerste termijn is ontvangen.

Wijziging datum en en locatie van het jaartraject
Katrien de Jong behoudt zich het recht voor om de datum of locatie te van het jaartraject te wijzigen. Indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt of door persoonlijke omstandigheden of weersomstandigheden een dag van het jaartraject niet kan plaatsvinden. Katrien de Jong zal de deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en samen wordt gekeken naar een passende inhaaldatum. 

Annuleren van het jaartraject door de deelnemer
Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

Annuleringsvoorwaarden jaartraject

 • Bij annulering tot acht weken voor aanvang zijn de aanbetalingskosten van €250,00 verschuldigd. 
 • Bij annulering binnen acht weken is het volledige bedrag verschuldigd, ook al is er afgesproken dat het totaalbedrag in termijnen mag worden voldaan. De enige uitzondering is als er sprake is van onverwacht onvermogen tot deelname om medische redenen. De eindbeslissing hierover ligt altijd bij Katrien de Jong en er kan gevraagd worden om aanvullende medische verklaringen om dit aan te tonen. Administratiekosten van €250,00 worden altijd doorberekend. 
 • Mocht de deelnemer tijdens het traject besluiten niet meer deel te nemen dan is alsnog het hele bedrag verschuldigd. De enige uitzondering is als er sprake is van onverwacht onvermogen tot deelname vanwege medische redenen. De eindbeslissing hierover ligt altijd bij Katrien de Jong en er kan gevraagd worden om aanvullende medische verklaringen om dit aan te tonen. Administratiekosten van €250,00 worden altijd doorberekend. 
 • Als er één of meerdere bijeenkomsten van het jaartraject door de deelnemer niet bijgewoond kunnen worden vindt er geen restitutie plaats. Wel is het mogelijk één van de buitendagen in te halen met een 1-op-1 sessie. Alleen in geval van nood of ziekte. 

Start van de tochten en activiteiten onderweg
Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de tocht in Nederland is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het bedrag plaats. Dit geldt ook wanneer de klant laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen, treinen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de klant. 

Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen 

 • Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht tochten onderweg te annuleren of te wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. 
 • Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tocht te wijzigen om de veiligheid en comfort van deelnemers te kunnen waarborgen. 
 • Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld restitueren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar zij of derde partijen geen invloed op hebben. 
 • In het geval dat Katrien de Jong niet kan deelnemen vanwege ziekte of onverwachte omstandigheden wordt er een andere datum voorgesteld.

Opzegging door Katrien de Jong wegens te geringe deelname
De coach heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal zoals vermeld op de website. Indien dit minimumaantal niet is gehaald is de coach verplicht dit uiterlijk twee weken voor aanvang  te vermelden. Het gehele bedrag wordt in dit geval gerestitueerd naar de reiziger. 

Problemen en klachten
Mocht er een probleem ontstaan tijdens het jaartraject van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient de deelnemer Katrien de Jong zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend. 

Extra kosten
Alle kosten voor maaltijden en drankjes zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de beschrijving op de website.

Into the Unknown tochten

 • Als de deelnemer een reservering maakt voor een wandeltocht en deze bevestigt door middel van het invullen van het intakeformulier en het voldoen van de betaling, dan betekent dit tevens dat de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
 • De reservering is pas bevestigd op het moment van ontvangst van de betaling. 
 • Voorafgaand aan de aanmelding van de tocht vindt altijd een telefonisch kennismakingsgesprek plaats. De deelnemer verplicht zich (evt. middels het intakeformulier) relevante informatie aan Katrien de Jong te verstrekken. 
 • Katrien de Jong zal geheimhouding betrachten m.b.t. door de deelnemer verstrekte gegevens. 
 • Katrien de Jong begeleidt geen deelnemers die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest-beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of
  specialist zijn voorgeschreven). 
 • Na afloop van de tochten wordt de klant in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Katrien de Jong adviseert de klant over manieren om de locatie op verantwoorde wijze te verlaten. 
 • Katrien de Jong aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de deelnemer onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden. 
 • De deelnemer blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. 
 • Alle deelnemers maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Katrien de Jong en deze kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten tijdens de gesprekken, dagen of reizen georganiseerd worden voortvloeien. 
 • Kosten van reparatie of vervanging bij schade aan de uitrusting die gehuurd wordt zijn voor de klant. 

Wandeltochten
Katrien de Jong verzorgt wandeltochten/reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze wandeltochten/reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen.

Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit beschikken. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

Alle kosten die hierdoor tijdens de wandeltocht / reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de wandeltocht / reis contact op te nemen met de organisatie. 

Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer fysiek niet in staat is mee te doen met de wandeltochten dan zal Katrien de Jong zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden. Echter, alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Informatieplicht
Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot zijn/haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. Bij het boeken van een tocht ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis. 

Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong hem of haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de tocht veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma. 

Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 

De deelnemer die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 

Betaling en bevestiging van de reservering
Wanneer de deelnemer activiteiten boekt in Nederland, dient het volledige bedrag voldaan te worden na aanmelding via de e-mail. De deelnemer krijgt hiervoor een factuur. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. 

De deelnemer wordt daar namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft vervolgens alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. De reservering is pas bevestigd op het moment dat de betaling is ontvangen. 

Annuleren van de reis door de deelnemer
Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

Annuleringsvoorwaarden 

 • Als de deelnemer annuleert acht weken voor vertrek dan wordt eerst gekeken of zij op een ander moment kan deelnemen. Zo niet dan wordt het bedrag geretourneerd met aftrek van €150,00 administratiekosten. 
 • Bij annulering binnen acht weken voor vertrek vindt er geen restitutie plaats. Wil de deelnemer dit ondervangen dan is het raadzaam zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Start van de reis en activiteiten onderweg
Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de tocht, activiteit tijdens de reis of activiteit in Nederland is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het bedrag plaats. Dit geldt ook wanneer de deelnemer laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen, treinen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de deelnemer. 

Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen 

 • Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de tocht onderweg te annuleren of te wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. 
 • Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tocht te wijzigen om de veiligheid en comfort van klanten te kunnen waarborgen. 
 • Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld restitueren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar zij of derde partijen geen invloed op hebben. 

Opzegging door Katrien de Jong wegens te geringe deelname
De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal zoals vermeld op de website. Indien dit minimumaantal niet is gehaald is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk twee weken voor vertrek te vermelden. Het gehele bedrag wordt in dit geval gerestitueerd naar de reiziger. 

Hulp en bijstand
Katrien de Jong is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de tocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen is Katrien de Jong tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer.

Indien de tocht niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Katrien de Jong zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. 

Verzekeringen
Alle deelnemers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. Katrien de Jong kan geen geld restitueren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen.
Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van verlies of diefstal van spullen, vertragingen van transport of onverwachte omstandigheden zoals het overlijden van familie of plotseling ontstane fysieke klachten.

Problemen en klachten
Mocht er een probleem ontstaan tijdens een van de tochten van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient klant Katrien de Jong zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend. 

Extra kosten
Alle kosten voor maaltijden en drankjes zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de reisbeschrijving. Persoonlijke (alcoholische) drankjes zijn nooit inbegrepen in de prijs. 

Dieetwensen
Speciale dieetwensen moeten tenminste 30 dagen voor aankomst worden aangegeven bij Katrien de Jong. Katrien de Jong zal alles doen, wat binnen de mogelijkheden ligt, om hieraan te voldoen, maar kan hier geen garantie voor geven.  

 

  Bezinningsreis Finland

  Informatie van de reiziger 
  De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent haarzelf en de door haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. 

  Deelname aan de reis
  Katrien de Jong verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de organisatie. 

  Tijdens deze reis naar Finland worden meerdere pittige activiteiten in de natuur gedaan, zoals wandelen met sneeuwschoenen, langlaufen, iglo bouwen, etc. Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer niet fysiek in staat is om mee te doen met deze activiteiten dan zal Katrien de Jong haar uiterste best doen om een alternatieve oplossing te vinden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer.

  Informatieplicht
  Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico´s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. 

  Bij het boeken van een reis ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis.

  Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

  Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma.

  Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

  De deelnemer die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

  Paspoort en vaccinaties
  Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te zorgen voor een geldig paspoort en de benodigde vaccinaties die nodig zijn voor het reizen naar Finland. Ook in het geval van een QR code, coronapaspoort of andere documenten die wellicht in de toekomst nodig zijn. Katrien de Jong kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van deze documenten en annulering van de reis als gevolg hiervan. Er wordt in geen van deze gevallen geld geretourneerd.

  Betaling en bevestiging van de reservering
  Wanneer de deelnemer de reis naar Finland definitief boekt door het invullen en ondertekening van het contract, dient het reserveringsbedrag van 500 euro te worden voldaan. Uiterlijk tien weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn. Bij boekingen binnen tien weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan. 

  Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De deelnemer wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.

  Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

  De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

  Garantieregeling STO Garant
  Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Katrien de Jong gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

  Bij elk (reis)aanbod van Katrien de Jong wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Katrien de Jong, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Katrien de Jong niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

  Annuleren van de reis door de deelnemer
  Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

  Annuleringsvoorwaarden

  • Bij annulering van een buitenlandse reis tot de 10de week vóór de vertrekdag betaal je 50% van de aanbetaling;
  • Bij annulering van een buitenlandse reis vanaf de 10de week voor de vertrekdag wordt 100% van de reissom in rekening gebracht;   
  • Het is ten sterkste aan te raden voor de buitenlandse reizen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

  Annulering is slechts mogelijk met een geldige reden zoals fysieke en/of psychische onmogelijkheden waarbij in geval van twijfel onderbouwing van een medisch deskundige zal worden gevraagd.

  Start van de reis en activiteiten onderweg
  Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de reis, activiteit tijdens de reis, of activiteit in Nederland is dit de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en wordt er geen geld geretourneerd. Dit geldt ook wanneer de deelnemer te laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de deelnemer.

  Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen

  Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de reis of tours onderweg te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetten, regelgeving van de Nationaal Parken, weersomstandigheden, politieke onrust, actieve vulkanen, et cetera.

  Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tour te wijzigen om de veiligheid en comfort van deelnemers te kunnen waarborgen.

  Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, regelgeving omtrent corona, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar Katrien de Jong of derde partijen geen invloed op hebben.

  Mocht Katrien de Jong moeten annuleren vanwege haar onvermogen om de reis te begeleiden door bijvoorbeeld ziekte of een noodgeval dan wordt ten eerste gekeken of er met de data geschoven kan worden. Zo niet dan zal Katrien de Jong het reeds betaalde bedrag van de reissom retourneren min €100,00 administratiekosten. Houd er rekening mee dat het bedrag uitgegeven aan vliegtickets in dit geval niet geretourneerd wordt door Katrien de Jong, dus zorg voor een dekkende annuleringsverzekering. 

  Wijzigingen reissom
  De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen- vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

  Herroeping aanbod
  Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

  Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname
  De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal op de website. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk zes weken voor vertrek te vermelden. Het gehele bedrag inclusief het reserveringsbedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger.

  Hulp en bijstand
  De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

  Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer.

  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

  Verzekeringen
  Alle reizigers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering inclusief repatriëring. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. 

  Katrien de Jong raadt aan een reisverzekering af te sluiten tegen diefstal of verlies van documenten of andere waardevolle spullen. Katrien de Jong kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen.

  Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van bijvoorbeeld vertragingen van vluchten of annulering van de reis door persoonlijke omstandigheden. Let op de voorwaarden voor repatriëring in de bergen. 

  Problemen en klachten
  Mocht er een probleem ontstaat tijdens een van de tochten van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient de deelnemer Katrien de Jong en de begeleider van de reis, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend.

  Entreekosten en persoonlijke kosten
  Alle entreekosten voor musea, de kosten van de vliegtickets, de kosten van voorstellingen, Nationaal Park entreekosten en maaltijden zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de tourbeschrijvingen. Persoonlijke (alcoholische) drankjes en maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij vermeld.

  Website
  De website www.katriendejong.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Katrien de Jong.

  Bezinningsreis Zwitserland

  Informatie van de reiziger 
  De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent haarzelf en de door haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. 

  Deelname aan de reis
  Katrien de Jong verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de organisatie.  

  Tijdens deze reis naar Zwitserland worden dagelijks wandeltochten gemaakt. Dit over oneven, soms steil en glad terrein. Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer niet fysiek in staat is om mee te doen met deze tochten dan zal Katrien de Jong haar uiterste best doen om een alternatieve oplossing te vinden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer. 

  Informatieplicht
  Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico´s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. 

  Bij het boeken van een reis ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis. 

  Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer.  

  Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma. 

  Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 

  De deelnemer die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 

  Paspoort en vaccinaties
  Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te zorgen voor een geldig paspoort en de benodigde vaccinaties die nodig zijn voor het reizen naar Zwitserland. Ook in het geval van een QR code, corona paspoort of andere documenten die wellicht in de toekomst nodig zijn. Katrien de Jong kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van deze documenten en annulering van de reis als gevolg hiervan. Er wordt in geen van deze gevallen geld geretourneerd. 

  Accommodatie 
  Tijdens de reis naar Zwitserland hebben alle deelnemers een eigen kamer. Dit kunnen kamers zijn met gedeelde douches en toiletten. Vanwege de bezetting van de accommodatie zou het kunnen dat er kamers bijgeboekt worden in een nabijgelegen pension met vergelijkbare kamers.  

  Betaling en bevestiging van de reservering
  Wanneer de deelnemer de reis naar Zwitserland definitief boekt door het invullen en ondertekening van het inschrijfformulier, dient het reserveringsbedrag van 500 euro te worden voldaan via de link van STO Garant. Uiterlijk acht weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn via STO Garant. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan.  

  Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De deelnemer wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. 

  Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. 

  De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan. 

  Garantieregeling STO Garant
  Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Katrien de Jong gebruik van STO Garant. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Katrien de Jong wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan Katrien de Jong, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Katrien de Jong niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

  Annuleren van de reis door de deelnemer
  Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen. 

  Annuleringsvoorwaarden

  • Bij annulering van een buitenlandse reis tot de 8ste week vóór de vertrekdag betaal je 50% van de aanbetaling;
  • Bij annulering van een buitenlandse reis vanaf de 8ste week voor de vertrekdag wordt 100% van de reissom in rekening gebracht;   
  • Het is ten sterkste aan te raden voor de buitenlandse reizen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

   Annulering is slechts mogelijk met een geldige reden zoals fysieke en/of psychische onmogelijkheden waarbij in geval van twijfel onderbouwing van een medisch deskundige zal worden gevraagd. 

  Start van de reis en activiteiten onderweg
  Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de reis, activiteit tijdens de reis, of activiteit in Nederland is dit de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en wordt er geen geld geretourneerd. Dit geldt ook wanneer de deelnemer te laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen, treinen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de deelnemer. 

  Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen
  Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de reis of tours onderweg te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetten, regelgeving van de Nationaal Parken, weersomstandigheden, politieke onrust, actieve vulkanen, etcetera. 

  Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tour te wijzigen om de veiligheid en comfort van deelnemers te kunnen waarborgen. 

  Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, regelgeving omtrent corona, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar Katrien de Jong of derde partijen geen invloed op hebben. 

  Mocht het vanwege regelgeving omtrent corona niet mogelijk zijn om naar Zwitserland te reizen dan wordt de reis uitgesteld naar een ander moment. Wijzigingen in de treinreis vallen onder voorwaarden van het bedrijf waar de treintickets zijn gekocht. 

  Mocht Katrien de Jong moeten annuleren vanwege haar onvermogen om de reis te begeleiden door bijvoorbeeld ziekte of een noodgeval dan wordt ten eerste gekeken of er met de data geschoven kan worden. Hierna wordt er gekeken naar mogelijke vervanging van Katrien de Jong. Mochten beide opties niet mogelijk zijn, dan zal Katrien de Jong het reeds betaalde bedrag van de reissom retourneren min €100,00 administratiekosten. Houd er rekening mee dat het bedrag uitgegeven aan treintickets in dit geval niet geretourneerd wordt door Katrien de Jong, dus zorg voor een dekkende annuleringsverzekering.  

  Wijzigingen reissom
  De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen- vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. 

  Herroeping aanbod
  Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden. 

  Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname
  De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal op de website. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk zes weken voor vertrek te vermelden.Het gehele bedrag inclusief het reserveringsbedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger. 

  Hulp en bijstand
  De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 

  Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer. 

  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. 

  Verzekeringen
  Alle reizigers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering inclusief repatriëring. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. 

  Katrien de Jong raadt aan een reisverzekering af te sluiten tegen diefstal of verlies van documenten of andere waardevolle spullen. Katrien de Jong kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen. 

  Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van bijvoorbeeld vertragingen van vluchten of annulering van de reis door persoonlijke omstandigheden. Let op de voorwaarden voor repatriëring in de bergen.  

  Problemen en klachten
  Mocht er een probleem ontstaat tijdens een van de tochten van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient de deelnemer Katrien de Jong en de begeleider van de reis, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend. 

  Entreekosten en persoonlijke kosten
  Alle entreekosten voor musea, de kosten van de vliegtickets, de kosten van voorstellingen, Nationaal Park entreekosten en maaltijden zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de omschrijving op de website. Persoonlijke (alcoholische) drankjes en maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij vermeld. 

  Website
  De website www.katriendejong.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Katrien de Jong.

   

   Bezinningsreis Zweden 

   Informatie van de reiziger 
   De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent haarzelf en de door haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. 

   Deelname aan de reis
   Katrien de Jong verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de organisatie. 

   Tijdens deze reis naar Zweden worden meerdere wandeltochten gemaakt. Dit kunnen tochten zijn van vier tot zeven uur lopen per dag over oneven, soms steil en glad terrein. Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer niet fysiek in staat is om mee te doen met deze tochten dan zal Katrien de Jong haar uiterste best doen om een alternatieve oplossing te vinden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer.

   Informatieplicht
   Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico´s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden. 

   Bij het boeken van een reis ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis.

   Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. 

   Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma.

   Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

   De deelnemer die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

   Paspoort en vaccinaties
   Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te zorgen voor een geldig paspoort en de benodigde vaccinaties die nodig zijn voor het reizen naar Zweden. Ook in het geval van een QR code, corona paspoort of andere documenten die wellicht in de toekomst nodig zijn. Katrien de Jong kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van deze documenten en annulering van de reis als gevolg hiervan. Er wordt in geen van deze gevallen geld geretourneerd.

   Accommodatie en kampeeruitrusting
   Tijdens de Into the Wild tocht naar Zweden overnachten deelnemers in een eigen tent met eigen uitrusting. Echter het kan zijn dat vanwege de beschikbaarheid van plekken in de wildernis er op sommige nachten een tent gedeeld moet worden. Verder kan het zijn dat in overleg besloten wordt een nacht in een hut door te brengen of te kamperen bij een hut. Extra kosten die hieruit voorkomen zijn niet inbegrepen.

   Betaling en bevestiging van de reservering
   Wanneer de deelnemer de reis naar Zweden definitief boekt door het invullen en ondertekening van het inschrijfformulier, dient het reserveringsbedrag van 500 euro te worden voldaan. Uiterlijk acht weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan. 

   Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De deelnemer wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen.

   Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

   De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

   Garantieregeling STO Garant
   Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Katrien de Jong gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

   Bij elk (reis)aanbod van Katrien de Jong wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

   Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Katrien de Jong, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Katrien de Jong niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

   Annuleren van de reis door de deelnemer
   Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen.

   Annuleringsvoorwaarden

   • Bij annulering van een buitenlandse reis tot de 8ste week vóór de vertrekdag betaal je 50% van de aanbetaling;
   • Bij annulering van een buitenlandse reis vanaf de 8ste week voor de vertrekdag wordt 100% van de reissom in rekening gebracht;   
   • Het is ten sterkste aan te raden voor de buitenlandse reizen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

   Annulering is slechts mogelijk met een geldige reden zoals fysieke en/of psychische onmogelijkheden waarbij in geval van twijfel onderbouwing van een medisch deskundige zal worden gevraagd.

   Start van de reis en activiteiten onderweg
   Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de reis, activiteit tijdens de reis, of activiteit in Nederland is dit de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en wordt er geen geld geretourneerd. Dit geldt ook wanneer de deelnemer te laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de deelnemer.

   Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen
   Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de reis of tours onderweg te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetten, regelgeving van de Nationaal Parken, weersomstandigheden, politieke onrust, actieve vulkanen, et cetera.

   Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tour te wijzigen om de veiligheid en comfort van deelnemers te kunnen waarborgen.

   Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, regelgeving omtrent corona, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar Katrien de Jong of derde partijen geen invloed op hebben.

   Mocht het vanwege regelgeving omtrent corona niet mogelijk zijn om naar Zweden te reizen dan wordt het totaalbedrag min €100,00 administratie kosten teruggekeerd aan de deelnemer. Dit geldt niet voor de reeds gekochte vliegtickets, deze vallen onder de annuleringsvoorwaarden van de aanbieder van de vliegtickets. 

   Mocht Katrien de Jong moeten annuleren vanwege haar onvermogen om de reis te begeleiden door bijvoorbeeld ziekte of een noodgeval dan wordt ten eerste gekeken of er met de data geschoven kan worden. Zo niet dan zal Katrien de Jong het reeds betaalde bedrag van de reissom retourneren min €100,00 administratiekosten. Houd er rekening mee dat het bedrag uitgegeven aan vliegtickets in dit geval niet geretourneerd wordt door Katrien de Jong, dus zorg voor een dekkende annuleringsverzekering. 

   Wijzigingen reissom
   De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen- vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

   Herroeping aanbod
   Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

   Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname
   De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal op de website. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk zes weken voor vertrek te vermelden. Het gehele bedrag inclusief het reserveringsbedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger.

   Hulp en bijstand
   De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

   Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer.

   Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

   Verzekeringen
   Alle reizigers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering inclusief repatriëring. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak. 

   Katrien de Jong raadt aan een reisverzekering af te sluiten tegen diefstal of verlies van documenten of andere waardevolle spullen. Katrien de Jong kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen.

   Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van bijvoorbeeld vertragingen van vluchten of annulering van de reis door persoonlijke omstandigheden. Let op de voorwaarden oor repatriëring in de bergen. 

   Problemen en klachten
   Mocht er een probleem ontstaat tijdens een van de tochten van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient de deelnemer Katrien de Jong en de begeleider van de reis, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend.

   Entreekosten en persoonlijke kosten
   Alle entreekosten voor musea, de kosten van de vliegtickets, de kosten van voorstellingen, Nationaal Park entreekosten en maaltijden zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de tourbeschrijvingen. Persoonlijke (alcoholische) drankjes en maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij vermeld.

   Website
   De website www.katriendejong.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Katrien de Jong.

    Bezinningsreis La Gomera

    Informatie van de reiziger 
    De deelnemer verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent haarzelf en de door haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.  

    Deelname aan de reis
    Katrien de Jong verzorgt reizen die tot doel hebben bewustzijn en zelfinzicht te vergroten. Deze reizen zijn niet bedoeld om therapie te vervangen. Katrien de Jong gaat zorgvuldig te werk om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving aan te kunnen bieden voor de deelnemers aan haar activiteiten en reizen. Van deelnemers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende draagkracht beschikken om verworven inzichten te kunnen dragen en verwerken, en in die zin over voldoende mentale en psychische stabiliteit. Indien dit niet het geval is, dan zijn de gevolgen geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer. In geval van twijfel of vragen bij een deelnemer ten aanzien van de eigen draagkracht, wordt deze verzocht voorafgaand aan de reis contact op te nemen met de organisatie.  

    Tijdens deze reis naar La Gomera worden pittige wandelingen gedaan. Mocht ter plekke blijken dat de deelnemer niet fysiek in staat is om mee te doen met deze wandelingen dan zal Katrien de Jong haar uiterste best doen om een alternatieve oplossing te vinden. Echter alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor eigen rekening van de deelnemer. 

    Informatieplicht
    Elke deelnemer dient vooraf informatie te verstrekken met betrekking tot haar lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het – overmatig – gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico´s voor de deelnemer dan wel andere deelnemers, indirect betrokkenen of bezittingen van derden.  

    Bij het boeken van een reis ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier met vragen over de psychische en fysieke draagkracht van de deelnemer. Bij blijk of vermoeden van onvoldoende draagkracht, behoudt Katrien de Jong zich het recht voor om te besluiten de betreffende persoon niet (verder) deel te laten nemen aan de reis. 

    Tevens is de deelnemer zich ervan bewust dat Katrien de Jong haar het recht op (verdere) deelname kan ontzeggen als de verstrekte informatie niet correct blijkt of niet (volledig) is verstrekt. Alle kosten die hierdoor tijdens de reis veroorzaakt worden, zijn te allen tijde voor rekening van de deelnemer.  

    Voorts dient informatie te worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, minder-validiteit, zwangerschap, allergieën en/of andere medische condities die van invloed kunnen zijn op deelname aan (delen van) het reisprogramma. 

    Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 

    De deelnemer die tijdens de reis zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 

    Paspoort en vaccinaties
    Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om te zorgen voor een geldig paspoort en de benodigde vaccinaties die nodig zijn voor het reizen naar La Gomera. Ook in het geval van een QR code, corona paspoort of andere documenten die wellicht in de toekomst nodig zijn. Katrien de Jong kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van deze documenten en annulering van de reis als gevolg hiervan. Er wordt in geen van deze gevallen geld geretourneerd. 

    Betaling en bevestiging van de reservering
    Wanneer de deelnemer de reis naar La Gomera definitief boekt door het invullen en ondertekening van het contract, dient het reserveringsbedrag van 500 euro te worden voldaan. Uiterlijk acht weken voor vertrek dient de volledige reissom voldaan te zijn. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan.  

    Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De deelnemer wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. 

    Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. 

    De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan. 

    Garantieregeling STO Garant
    Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Katrien de Jong gebruik van STO Garant. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Katrien de Jong wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

    Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan Katrien de Jong, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Katrien de Jong niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

    Annuleren van de reis door de deelnemer
    Alle afzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij Katrien de Jong via info@katriendejong.nl en kunnen alleen dan in behandeling worden genomen. 

    Annuleringsvoorwaarden

    • Bij annulering van een buitenlandse reis tot de 8ste week vóór de vertrekdag betaal je 50% van de aanbetaling;
    • Bij annulering van een buitenlandse reis vanaf de 8ste week voor de vertrekdag wordt 100% van de reissom in rekening gebracht;   
    • Het is ten sterkste aan te raden voor de buitenlandse reizen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

     Annulering is slechts mogelijk met een geldige reden zoals fysieke en/of psychische onmogelijkheden waarbij in geval van twijfel onderbouwing van een medisch deskundige zal worden gevraagd. 

    Start van de reis en activiteiten onderweg
    Als de deelnemer niet op tijd aankomt voor de start van de reis, activiteit tijdens de reis, of activiteit in Nederland is dit de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en wordt er geen geld geretourneerd. Dit geldt ook wanneer de deelnemer te laat is als gevolg van vertragingen van vliegmaatschappijen of andere omstandigheden waar Katrien de Jong geen invloed op heeft. Extra kosten die voortkomen uit een te late aankomst zijn voor rekening van de deelnemer. 

    Annulering van of wijzigingen in het reisschema door Katrien de Jong en/of derde partijen
    Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht de reis of tours onderweg te annuleren of wijzigen naar aanleiding van omstandigheden die buiten hun macht liggen. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wetten, regelgeving van de Nationaal Parken, weersomstandigheden, politieke onrust, actieve vulkanen, etcetera. 

    Katrien de Jong en derde partijen hebben het recht een tour te wijzigen om de veiligheid en comfort van deelnemers te kunnen waarborgen. 

    Katrien de Jong en derde partijen kunnen nooit verantwoordelijk worden gehouden en kunnen geen geld retourneren in het geval van onvoorziene omstandigheden zoals rellen, oorlog, demonstraties, terroristische activiteiten, regelgeving omtrent corona, natuurrampen, veranderingen in weersomstandigheden of andere omstandigheden waar Katrien de Jong of derde partijen geen invloed op hebben. 

    Mocht Katrien de Jong moeten annuleren vanwege haar onvermogen om de reis te begeleiden door bijvoorbeeld ziekte of een noodgeval dan wordt ten eerste gekeken of er met de data geschoven kan worden. Zo niet dan zal Katrien de Jong het reeds betaalde bedrag van de reissom retourneren min €100,00 administratiekosten. Houd er rekening mee dat het bedrag uitgegeven aan de zelf geboekte vliegtickets in dit geval niet geretourneerd wordt door Katrien de Jong, dus zorg voor een dekkende annuleringsverzekering.  

    Wijzigingen reissom
    De reisorganisator heeft het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. 

    Herroeping aanbod
    Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk vóór 12.00 uur de tweede werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden. 

    Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname
    De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal op de website. Indien dit minimum aantal niet is gehaald, is de reisorganisator verplicht dit uiterlijk zes weken voor vertrek te vermelden. Het gehele bedrag inclusief het reserveringsbedrag wordt in dit geval geretourneerd naar de reiziger. 

    Hulp en bijstand
    De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 

    Indien de oorzaak aan de deelnemer is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de deelnemer. 

    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. 

    Verzekeringen
    Alle reizigers die meegaan met Katrien de Jong worden geacht zelf te zorgen voor een dekkende medische verzekering inclusief repatriëring. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die kunnen voortkomen uit medische noodzaak.  

    Katrien de Jong raadt aan een reisverzekering af te sluiten tegen diefstal of verlies van documenten of andere waardevolle spullen. Katrien de Jong kan geen geld retourneren in geval van diefstal of verlies van reisdocumenten of om medische redenen. 

    Een algemene reisverzekering inclusief annuleringsverzekering is ook aan te raden in verband met vergoedingen in geval van bijvoorbeeld vertragingen van vluchten of annulering van de reis door persoonlijke omstandigheden. Let op de voorwaarden voor repatriëring in de bergen.  

    Problemen en klachten
    Mocht er een probleem ontstaat tijdens een van de tochten van Katrien de Jong of derde partijen, dan dient de deelnemer Katrien de Jong en de begeleider van de reis, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat deze direct kan proberen de problemen voor zover mogelijk zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er klachten zijn na afloop van de tocht dan dienen deze altijd schriftelijk te worden ingediend. 

    Entreekosten en persoonlijke kosten
    Alle entreekosten voor musea, de kosten van de vliegtickets, de kosten van voorstellingen, Nationaal Park entreekosten en maaltijden zijn alleen inbegrepen als dit expliciet staat vermeld in de tourbeschrijvingen. Persoonlijke (alcoholische) drankjes en maaltijden zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij vermeld. 

    Website
    De website www.katriendejong.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Katrien de Jong

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe To Our Newsletter

    Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

    You have Successfully Subscribed!